Uitleg vaktermen makelaardij

de makelaars-FAQ van RE/MAX

Uitleg vaktermen Makelaardij

Zie je door de bomen het bos niet meer? Met al die vreselijke vaktermen die wij makelaars, maar ook hypotheekadviseurs en notarissen graag bezigen? Erfpachtconversie, Waarborgsom, NHG, WOZ, OZB, Recht van Overpad, Overbruggingskrediet… RE/MAX brengt graag wat licht in de duisternis; staat jouw vraag er niet bij? We vullen de lijst graag aan!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A

Een actieve VvE (vereniging van Eigenaren) spaart voor planmatig onderhoud. Dit spaarpotje is eigendom van de VvE en behoort dus bij het gebouw. Als jij je appartement verkoopt, verkoop je jouw aandeel in deze onderhoudsreserve mee met je appartement. De VvE geeft hier normaalgesproken een jaarlijks overzicht van aan de leden; uitzonderingen daargelaten zou het aandeel overeen moeten komen met je breukdeel in de totale VvE. Over de waarde van het aandeel in de VvE Reserve hoeft geen overdrachtsbelasting betaald te worden door de koper.

De aankoopmakelaar helpt particulieren en bedrijven bij het kopen van onroerend goed, in ons geval voornamelijk woningen en appartementen. De aankoopmakelaar gaat mee met bezichtigingen, beoordeelt alle stukken voor je, geeft advies over de biedingsstrategie, onderhandelt, doet de eindinspectie met je en gaat mee tot en met de notaris. Ook daarna is een goede aankoopmakelaar nog beschikbaar voor je vragen!

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je iedere maand alleen rente en verder wordt er niet afgelost. Aan het eind van de looptijd (of bij verkoop) moet de volledige hypotheeklening afgelost worden. Bij de aflossingsvrije hypotheek is de belangrijkste voorwaarde dat de waarde van je huis hoger moet zijn dan het bedrag dat je wilt lenen. Een aflossingsvrije hypotheek krijg je alleen nog maar (deels) als je die voor 2013 al had. Sindsdien moet je, om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek, minimaal annuïtair aflossen (zie Annuïteitenhypotheek). Wil je hier meer over weten dan praat onze hypotheekadviseur je graag bij!

AFM is de afkorting van Autoriteit Financiële Markten. Dit is de gedragstoezichthouder op financiële instellingen die actief zijn op het gebied van sparen, lenen, pensioenen, verzekeren en beleggen.

Afsluitkosten zijn kosten die je betaalt aan de bank voor het afsluiten van een hypotheek. Deze kosten belopen meestal rond de 1% van het geleende bedrag en mag je voor belastingaftrek opvoeren.

Afsluitprovisie is een andere benaming voor afsluitkosten.

Een akte is een schriftelijke (meestal notariële) verklaring waarin alle afspraken staan vastgelegd. Bij het kopen van een woning krijg je te maken met aktes waarin de overdracht van de woning of hypotheek staan vastgelegd.

Wanneer de overdracht van het eigendom van de woning plaatsvindt, wordt de benodigde akte van levering opgesteld door de notaris. De akte wordt geregistreerd door het Kadaster.

Ingeval van een annuïteitenhypotheek wordt elke maand een stukje van de hypotheek afgelost en daarnaast betaal je rente. De bruto woonlasten blijven per maand gelijk. In het begin betaal je bij een annuïteitenhypotheek veel rente en wordt er weinig afgelost. Aan het einde van de looptijd is dit juist andersom. Gaandeweg de looptijd van je hypotheek zullen je netto woonlasten langzaam stijgen. Dit omdat alleen de rente fiscaal aftrekbaar is. Aangezien je inkomen waarschijnlijk toeneemt naarmate je ouder wordt, kan dit verschil meestal wel opgevangen worden. Wil je precies weten hoe je netto maandlasten er gedurende de looptijd uitzien? Onze hypotheekadviseur rekent het graag voor je uit!

Wanneer je een appartement(srecht) koopt, word je mede-eigenaar van het gebouw. De VvE (vereniging van eigenaren) is eigenaar van het complex en jij krijgt het exclusief gebruiksrecht van de ruimte achter jouw voordeur en eventueel een berging en parkeerplaats. De algemene ruimtes zijn voor gebruik door alle eigenaren. Het onderhoud van de buitenzijde van het appartementencomplex en de algemene ruimtes wordt verzorgd door de VvE. Je betaalt hiervoor een (meestal) maandelijkse bijdrage. Hieruit wordt bij een actieve VvE ook de collectieve opstalverzekering betaald.

Op het moment dat je arbeidsongeschikt wordt, beperk je met een arbeidsongeschiktheidsverzekering de achteruitgang in je inkomsten, waardoor je bijvoorbeeld je woonlasten kunt blijven betalen en dus niet je huis hoeft te verkopen

Tot in de jaren ’80 van de vorige eeuw werd asbest veel toegepast in zowel huizen als andersoortige gebouwen. Het werd veel gebruikt in de vorm van asbesthoudend cement. Platen geproduceerd met dit cement bevinden zich vaak bij de cv-installatie, in het dakbeschot, aan gevels, en in en rond schoorstenen. Asbest komt soms ook nog wel eens voor als golfplaat op schuren en garages en op galerijen van flats. In een aantal gevallen zijn ook leien daken met asbest gemaakt.
Asbest komt in oudere huizen voor in bepaalde soorten vinylzeil (verkocht tot 1983) en in een sommige types oude, harde vinyltegel (verkocht tot 1985). Asbest kan ook in oudere huishoudelijke apparaten voorkomen. Dit zijn bijvoorbeeld warmhoudplaatjes, strijkijzers, cv-ketels en oude haardrogers. Sinds 1983 is de meest gevaarlijke soort, niet-hechtgebonden asbest, eigenlijk niet meer toegepast. Sinds 1993 wordt asbest in Nederland niet meer in gebouwen toegepast. In andere landen vindt soms nog wel grootschalige verwerking plaats, terwijl de gevaren ervan bekend zijn. Check ons blog hierover.

Als er een kans is dat er asbest gebruikt is in een woning, wordt er een asbestclausule opgenomen in de koopovereenkomst. Een voorbeeld van hoe dat genoteerd wordt: In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij het verwijderen van asbesthoudend materiaal moeten bepaalde maatregelen worden getroffen, deze staan vermeld in de Milieuwet. De koper geeft in de clausule aan dat hij hiermee bekend is. Daarmee wordt de verkoper gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid als er daadwerkelijk asbest wordt gevonden. Woningen die voor 1982 zijn gebouwd kunnen asbest bevatten. Als koper is het zaak je goed te laten informeren over het eventuele gebruik van asbest in je woning. Een aankoopmakelaar kan je hierbij helpen.

B

Wanneer, nadat het koopcontract ondertekend is en de bedenktijd én eventuele ontbindende voorwaarden zijn afgelopen, de koop van de woning of het appartement toch niet doorgaat, dan moet de koper een boete ter grootte van (normaalgesproken) 10% van de koopsom aan de verkoper betalen. Met een bankgarantie staat de bank garant voor dit bedrag als de koper zijn verplichtingen niet nakomt. Dit bedrag moet je dan als koper wel aan de bank terugbetalen. Een goede aankoopmakelaar of hypotheekadviseur voorkomt dat je in deze zeer vervelende (lees dure) situatie terecht komt.

Bij de aankoop van een woning krijgt de koper drie (werk-)dagen bedenktijd vanaf het moment dat de koopovereenkomst daadwerkelijk door beide partijen is ondertekend en koper aantoonbaar een kopie hiervan ontvangen heeft. In deze periode kan de koper zonder opgaaf van reden van de koop afzien. De manier waarop koper de verkoper hierover moet informeren staat beschreven in de koopakte. Zon- en feestdagen tellen niet mee in de bedenktijd. En de bedenktijd geldt alleen voor particuliere kopers, niet voor kopers die beroepsmatig kopen.

Het belastbaar inkomen is het totaalbedrag waarover je inkomstenbelasting moet betalen. Alle bijtellingen en aftrekposten zijn meegerekend.

De belastingaftrek houdt in dat je bepaalde gemaakte kosten van je bruto-inkomen mag aftrekken. Hierdoor krijg je een deel van de normaalgesproken te betalen belasting terug. Deze belasting wordt bij loondienst al in de vorm van loonheffing door je werkgever aan de belastingdienst overgemaakt. De hypotheekrente is één van die mogelijke aftrekposten. Andere voorbeelden zijn: de notariskosten voor de hypotheekakte en de taxatiekosten voor het verkrijgen van een hypotheek. Hoe hoog precies je belastingvoordeel is, hangt natuurlijk af van de hoogte van je inkomen en dus de belastingschijf waar je in valt. De hypotheekrenteaftrek is wel gemaximeerd voor een periode van 30 jaar en het maximale percentage waartegen afgetrokken mag worden wordt jaarlijks afgebouwd.

Dit is een verzekering voor hypotheekadviseurs (helpen je bij je hypotheekaanvraag), taxateurs (maken van een taxatierapport van een woning voor je bank), bouwkundig keurmeesters (voeren van bouwkundige keuring uit) én makelaars (helpen je bij de aankoop en verkoop van appartementen/woningen). Ze sluiten zo’n verzekering af ten behoeve van de aansprakelijkheid bij fouten die zij zouden kunnen maken in hun werk. Een goede makelaar heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering; fouten maken is namelijk menselijk.

Een bestemmingsplan is een document waarin de gemeente vastlegt wat er in een gebied en op een specifiek perceel gebouwd mag worden of hoe een bestaand gebouw gebruikt mag worden. Het bestemmingsplan is bindend voor alle burgers. Het bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, een exploitatieopzet en een toelichting. Op de plankaart kan een makelaar, of een koper van een woning, zien welke bestemming het perceel heeft. In het deel met de bebouwingsvoorschriften staan onder andere bouwmogelijkheden en bestemmingen in het plangebied aangegeven. Daarnaast geeft het inzicht in bijvoorbeeld toegestane goothoogten, de inhoud van de bouwwerken, maximaal bebouwingspercentage, de rooilijnen, de bebouwingsintensiteit et cetera.

Dit is een fiscale regeling die stelt dat de meerwaarde (overwaarde of eigenwoningreserve) die je bij verkoop van je oude woning hebt ontvangen, gebruikt moet worden om de hypotheekdruk van je nieuwe woning te verlagen. Doe je dat niet, dus financier je de gehele koopsom weer, dan is over een bedrag ter grootte van je overwaarde, de hypotheekrente niet langer aftrekbaar. Je mag dus alleen bijlenen wat je sec nodig hebt om je nieuwe woning aan te kopen.

Een voorstel voor een koopsom dat door een serieuze gegadigde wordt voorgelegd met eventuele erbij behorende ontbindende voorwaarden, gewenste opleverdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij het bod inbegrepen dienen te zijn. Wanneer je een bod uitbrengt dat gelijk is aan, of hoger dan de vraagprijs, betekent dat niet dat de verkoper moet accepteren. Die keuze is uiteindelijk aan de verkoper.

Als je tussentijd je hypotheek wilt aflossen omdat de rente veel lager is dan toen je de hypotheek afsloot, dan doe je er goed aan de voorwaarden van je hypotheek goed na te lezen! Waarschijnlijk dien je een boeterente aan de hypotheekverstrekker te betalen. Dit komt voor indien de rentevaste periode nog niet voorbij is en de marktrente op het ogenblik van aflossen lager is dan de actuele rente van je hypotheek. Wanneer je de hypotheek eerder aflost vanwege de verkoop van je huis, dan wordt over het algemeen geen boeterente gerekend. Er zijn echter banken die dat wel doen, met zogenoemde budgethypotheken. Ook daarom is het van groot belang dat je bij de aankoop van een nieuw huis een onafhankelijk en eerlijk hypotheekadvies krijgt.

Bij de meeste hypotheekbanken mag je Jaarlijks een bedrag op je hypotheek aflossen zonder dat er boeterente in rekening wordt gebracht. De hoogte hiervan is over het algemeen een percentage van de oorspronkelijke lening (de hoofdsom). Bij de meeste banken is het 10%, bij sommige banken 20%.

Wanneer je een nieuwbouwwoning koopt, wordt de verstrekte hypotheek op een aparte bankrekening (een depot) gestort. Je koopt namelijk eerst de grond en hoeft daarna pas de verschillende bouwtermijnen te betalen. Pas als de factuur van de bouwer er is, dan betaalt de bank het bedrag uit (aan de bouwer). Bij de koop van bestaande, kun je een deel van de verbouwingskosten vaak meefinancieren. Ook dit bedrag wordt in een bouwdepot gehouden en pas uitbetaald als er facturen worden ingediend.

Een bouwkundige keuring wordt met regelmaat als ontbindende voorwaarde opgenomen bij een bieding. Op die manier ben je beter geïnformeerd over de staat van onderhoud van het huis dat je wilt kopen en kun je bij tegenvallende resultaten in het rapport de koop zonder kosten ontbinden. De keuring kijkt naar alle bouwkundige zaken die zichtbaar zijn. Een funderingsonderzoek of opsporen van verborgen asbest valt daar niet onder. Wel bijvoorbeeld lekkages, houtworm, onjuiste aansluitingen elektra, schilderwerk, dakwerk en nog veel meer. Een bouwkundige keuring vraag je aan via deze link.

Wanneer je een appartement in eigendom hebt, bezit je zowel het exclusief gebruiksrecht van jouw appartement als een onverdeeld aandeel in het totale gebouw. Jouw aandeel ligt vast in de splitsingsakte en wordt meestal vastgelegd op basis van het aantal vierkante meters van jouw deel (appartement en berging/parkeerplaats) ten opzichte van het totaal. Je zou dus het 6/175e onverdeeld aandeel in het totale complex kunnen hebben. Je kunt dit vinden in je eigendomsbewijs (akte van levering) of de splitsingsakte. Bij de splitsingsakte zit ook een splitsingstekening waaruit je kunt afleiden waar jouw appartement zich bevindt en wat er wel en niet bij hoort.

Dit is het maandbedrag dat je aan de bank of verzekeraar betaalt voor je hypotheek en bijbehorende verzekeringen. Dit maandbedrag kan bestaan uit de rente, aflossing en eventueel een premie voor de levensverzekering of inleg op een bankspaarrekening of beleggingsrekening. Omdat hierbij nog geen rekening is gehouden met belastingvoordeel, spreken we van bruto maandlasten. Je krijgt mogelijk dus nog een deel terug van de belastingdienst vanwege de hypotheekrenteaftrek. Dit kun je maandelijks met een voorlopige teruggaaf regelen of lekker opsparen tot het eind van het jaar.

Dit is het rentepercentage dat je daadwerkelijk maandelijks over je openstaande hypotheekschuld betaalt. De effectieve rente omvat ook de extra kosten die mee berekend moeten worden en het moment waarop je de rente betaalt.

C

Een clausule is een artikel of een paragraaf in bijvoorbeeld een koopovereenkomst. Voorbeelden hiervan zijn de ouderdomsclausule, de niet-bewoningsclausule en de asbestclausule. Laat je altijd goed informeren over de gevolgen van zo'n clausule.

Dit zijn de partijen of personen die voor het opmaken van een notariële akte persoonlijk voor de ondertekening bij de notaris verschijnen. Ofwel: de verschijnende persoon, meestal kopers en verkopers.

Consumptief lenen is de tegenhanger van een hypotheek. Er is geen onderpand beschikbaar en daarom is zo’n lening vaak duurder; lees: een hoger rentepercentage. Dit houdt in dat je geld leent om extra geld beschikbaar te hebben voor bijvoorbeeld de aankoop van een boot, nieuwe meubels te kopen, of om op vakantie te gaan. De rente welke je voor zo’n consumptieve lening betaalt is niet aftrekbaar. De schuld valt in box 3 en heeft gevolgen voor de maximale hypotheek die je kunt aanvragen. Wil je weten welk effect jouw krediet of studielening heeft op je maximale hypotheek? Onze hypotheekadviseur legt het je graag uit.

De makelaarscourtage is de vergoeding die de makelaar ontvangt als succesvergoeding bij de aankoop of verkoop van je huis. Meestal is dit een percentage van de koopsom. Maar ook gestaffelde courtages met bonusregelingen komen voor. Vaak geldt er wel een minimum courtage. Onze makelaars werken op basis van no cure no pay; dan betaal je niets als er geen succes geboekt is.

D

De geldende rente per dag op dit moment voor een nieuwe hypotheek of voor de verlenging van een bestaande hypotheek met een bepaalde rentevaste periode. Vaak zie je deze terug op de nota van afrekening.

In depot geven of een depot stellen betekent letterlijk: in bewaring geven. Een bouwdepot is een rekening, waar jij niet direct bij kunt en waarop de gelden van de hypotheek voor een nieuwbouwwoning worden gestort en waarmee vervolgens in termijnen de aannemer zal worden betaald. Ook bij een grotere verbouwing is er vaak sprake van een depot. Het extra hypotheekbedrag wordt dan in een (ver)bouwdepot gestort. De verbouwingskosten worden van hieruit betaald. Bij een premiedepot wordt geld gereserveerd om de premies voor bijvoorbeeld de levensverzekering te betalen.
Daarnaast kan er bij de notaris ook een bedrag in depot gehouden worden, bijvoorbeeld om te zorgen dat gebreken, die bij een oplevering aanwezig bleken, alsnog opgelost worden door de verkoper.

Dit is de rentevergoeding die je ontvangt over het bedrag dat in depot staat; bij de huidige rentestanden wordt echter vaak geen rente vergoed.

E

De echtelijke woning is de woning waar je als echtpaar woont of gewoond hebt. Ook als je onder huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, heb je toestemming van je partner nodig om de echtelijke woning te kunnen verkopen. Ook al ben je enig eigenaar.

Bij een echtscheiding wordt, hopelijk in goede harmonie, een huwelijk beëindigd. Alle juridische (en fiscale) banden die de ex-partners hadden, worden via de echtscheiding verbroken. Bij de aankoop van een woning en het verkrijgen van een hypotheek zijn timing, goed onderling overleg en een goed opgesteld echtscheidingsconvenant belangrijk. Als er nog een gezamenlijke woning is, bestaat er soms een mogelijkheid dat de ene eigenaar de ex uitkoopt en er blijft wonen. Mocht dit niet haalbaar blijken, ook niet ondanks de verruiming van de beoordeling door NHG, dan moet er wellicht toch verkocht worden. Wil je een goed advies? Wij helpen je graag verder!

Dat is een overeenkomst waarin alle afspraken met betrekking tot de echtscheiding worden vastgelegd. Hierbij kun je denken aan afspraken over het huis en bijvoorbeeld hoe jullie met de zorg voor de kinderen omgaan. Het echtscheidingsconvenant wordt vaak opgemaakt door (bijvoorbeeld) een advocaat. Het convenant wordt daarna meegestuurd met het gezamenlijk verzoekschrift tot echtscheiding.

De economische waarde van een huis is de verkoopprijs die het opbrengt als het onder normale omstandigheden wordt verkocht (ook wel de onderhandse of vrije verkoopwaarde genoemd).

Bij deze hypotheekvorm groeit het vermogens door middel van een beleggingsportefeuille. Op de einddatum van de hypotheek wordt de lening afgelost met de opgebouwde waarde van de beleggingsportefeuille. Sinds de nieuwe regels met betrekking tot hypotheken kom je vooral annuïtaire en lineaire hypotheken tegen.

Het maandelijkse rentepercentage dat je daadwerkelijk over de uitstaande hypotheekschuld betaalt. In deze effectieve rente zijn de extra kosten mee berekend en wordt rekening gehouden met het moment waarop betaald wordt.

Het eigendomsbewijs is een akte (van levering of verdeling of een verklaring van erfrecht) die door de notaris wordt opgemaakt bij de overdracht van het eigendom van onroerende zaken. De notaris laat deze akte inschrijven bij het Kadaster.

De koper wordt pas eigenaar van de onroerende zaak als de overdracht heeft plaatsgevonden bij de notaris en de laatste controles bij het kadaster zijn uitgevoerd. Dit gebeurt door het ondertekenen van de notariële akte van levering en het inschrijven daarvan in het Kadaster (juridische levering) en vervolgens het overhandigen van de sleutels (feitelijke levering).

Mensen met een eigen woning moeten bij de aangifte inkomstenbelasting een bedrag, dat is gebaseerd op de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde, optellen bij hun inkomen. Over dit eigenwoningforfait moet (helaas) inkomstenbelasting worden betaald. Voorheen werd dit het huurwaardeforfait genoemd.

Voordat je voor de overdracht van je woning naar de notaris gaat, vindt in de meeste gevallen nog een eindinspectie of voorschouw plaats. Dan kun je nog met eigen ogen zien dat het huis wordt opgeleverd in de staat die je mocht verwachten; leeg, vrij van huur. Ook worden de meterstanden opgenomen waarmee jij als koper je kunt aanmelden bij energieleveranciers.

Een erfdienstbaarheid houdt in dat anderen (derden) bepaalde rechten hebben op het gebruik van de grond en/of bebouwing. Een erfdienstbaarheid vind je terug in het eigendomsbewijs van de woning. Voorbeelden van erfdienstbaarheden zijn: het recht van overpad, uitrit, het gemeenschappelijk gebruik van hemelwaterafvoeren, overbouwing, etc.

Bij sommige huizen, zeker in Rotterdam, is de woning zelf wel in eigendom maar de grond niet. Vaak is de gemeente of een woningcorporatie bloot eigenaar van de grond en is de grond tijdelijk (in Rotterdam 75 of 99 jaar) of eeuwigdurend (veel in Vlaardingen) in erfpacht uitgegeven. De Erfpachtcanon is vergoeding die je aan de gemeente moet betalen voor de grond die in erfpacht is gegeven. Dit bedrag is, mits je deze per maand of kwartaal betaalt, fiscaal aftrekbaar. Vaak wordt de canon afgekocht voor de eerste 50 jaar of voor de gehele looptijd. Dit kun je dan vaak meefinancieren in je hypotheek en daarover is de rente dan weer fiscaal aftrekbaar.

De gemeente Rotterdam biedt de mogelijkheid om het bloot eigendom te verwerven van de grond die in erfpacht is uitgegeven. Dit heet erfpachtconversie. Je betaalt hiervoor een vergoeding aan de gemeente die gebaseerd is op de grondwaarde, de actuele marktrente en een vraag/aanbodfactor. Het kan voorkomen dat in hetzelfde appartementencomplex appartementen met volle eigendom en appartementen met erfpacht in eigendom zijn. Niet iedereen heeft gebruik gemaakt van de door Rotterdam in 2001 en later geboden mogelijkheid om tegen een scherp aanbod de erfpacht te converteren naar eigen grond.

De Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is de rente die banken binnen de Eurozone onderling hanteren. Onder andere middels de Euribor met een risico-opslag wordt de hypotheekrente voor particuliere woningbezitters vastgesteld.

Executieverkoop van een woning is een laatste redmiddel voor de bank. Als alle andere pogingen om achterstanden op te lossen op niets zijn uitgelopen, of als je de afspraken uit de hypotheekakte (bijvoorbeeld over toestemming voor verhuur) niet nakomt, betekent dat de woning gedwongen wordt verkocht. Op een woningveiling betreft het veelal executieverkopen van woningen. Bij een executieverkoop is je afzetmarkt veel kleiner (mede vanwege de eis van financiële gegoedheid; er is geen tijd om een hypotheek aan te vragen), waardoor de opbrengst vaak lager ligt. Zeker ook vanwege de onzekerheid en risico’s voor de koper omdat zij de woning over het algemeen niet van binnen hebben kunnen zien.

De executiewaarde van een woning wordt van belang op het moment dat een eigenaar van een woning één of meerdere verplichtingen/afspraken uit de hypotheekovereenkomst (bijvoorbeeld rente en aflossing) gedurende langere tijd niet nakomt. Dan volgt meestal, als laatste redmiddel, een gedwongen verkoop. De executiewaarde is de koopsom die de woning bij gedwongen verkoop naar verwachting zal opbrengen. Helaas klopt deze waarde met regelmaat niet omdat woningen op veilingen vaak onder de executiewaarde worden verkocht.

Je lost meer van uw hypotheek af dan waartoe je volgens de hypotheekovereenkomst verplicht bent. Extra aflossingen zijn over het algemeen boetevrij tot een bepaald percentage. Vaak is dat 5 of 10% van de hoofdsom van de hypotheek. Er zijn ook banken die een hogere boetevrije aflossing toestaan. Als de marktrente hoger is dan de rente die jij betaalt heeft de bank er helemaal geen moeite mee als je extra wilt aflossen. Bij verkoop mag (moet) je in de meeste gevallen boetevrij je gehele hypotheek aflossen.


Vind je het tof dat we al deze informatie met je delen?
Deel je ervaring met ons alsjeblieft op Google!
Rank ons

F

Wanneer je een ontbindende voorwaarde financiering in je koopovereenkomst hebt opgenomen, is het voor de verkoper van jouw nieuwe huis natuurlijk ook spannend of de hypotheek rond komt. Het moment dat dit helemaal zeker is, noemen we het finaal akkoord. In de praktijk komt dat neer op het moment dat je de bindende offerte van de bank hebt getekend.

Dit zijn kosten die worden gemaakt bij het aangaan van een hypotheek. Voorbeelden daarvan kunnen zijn: administratiekosten, afsluitkosten (de kosten van de hypotheekadviseur), hypotheekaktekosten (notaris) en kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie. En vergeet ook niet de kosten die je maakt voor de taxatie van het onderpand.

Kosten die je betaald hebt voor de (her-)financiering van je nieuwe (of bestaande) woning mag je in mindering brengen bij de aangifte inkomstenbelasting. Dat zijn zogenaamde aftrekposten. Voorbeelden hiervan zijn; notariskosten voor de hypotheekakte en de betaalde hypotheekrente, maar ook de boeterente bij oversluiten van je hypotheek. Onze hypotheekadviseur vertelt je er graag meer over!

G

Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen, hebben jij en je partner in principe allebei recht op de helft van de bezittingen (o.a. woning, auto, spaartegoeden) en schulden (hypotheek, consumptief).

Dit is een juridische vorm van samenleven die wettelijk geregeld en geregistreerd is op bijna dezelfde manier als een huwelijk. Geregistreerd partnerschap heeft ongeveer dezelfde gevolgen als het huwelijk, maar kan eenvoudiger ontbonden worden.

Dit is het toewijzen, of gunnen, na een bieding, van een huis of appartement dat op een veiling is aangeboden. Wanneer een openbare (executie-)verkoop van een object (bijvoorbeeld een huis) wordt gehouden, wijst de verkoper of de veilende hypotheekhouder het object aan (meestal) de hoogste bieder toe om zo de koop rond te maken. Een verkoper is echter niet verplicht het hoogste bod te accepteren. Soms is een bod zonder ontbindende voorwaarden, een leveringsdatum die de verkoper beter past of meer klik met andere bieders reden voor een verkoper om te gunnen.

H

Je bent handelingsbekwaam indien je meerderjarig (18 jaar of ouder) of gehuwd bent en niet onder curatele bent gesteld. Als je een woning verkoopt of aankoopt dien je handelingsbekwaam te zijn. Zowel de makelaar als de notaris hebben hierin een zorgplicht. Op latere leeftijd kan, als bijvoorbeeld dementie dreigt, een levenstestament uitkomst bieden om de verkoop van je huis door bijvoorbeeld één van de kinderen te laten regelen. Dan hoef je niet alsnog vervangende toestemming bij de rechter te vragen.

Iedere Nederlandse belastingbetaler heeft recht op de vaste korting op de totale belastingdruk, de zogenaamde heffingskorting. Daarnaast zijn er (gelukkig) nog extra heffingskortingen zoals arbeidskorting, ouderenkorting en kinderkorting.

Na afloop van de rentevaste periode van je hypotheek doet de hypotheekverstrekker een voorstel voor een opvolgende rentevaste periode. Vaak wordt je huis dan opnieuw getaxeerd om te bepalen wat op dat moment de marktwaarde is. Is de waarde van je huis op appartement sterk gestegen, dan kan het zijn dat uw hypotheek tegen scherpere rentecondities wordt verlengd. Je hebt dan namelijk een lagere LTV (loan to value) waardoor het risico voor de bank lager is en zij een lagere rente kunnen aanbieden.

Wanneer je een hypotheek aangaat, laat de bank/geldverstrekker je altijd tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit houdt in dat wanneer ze de vordering niet van jou terug kunnen krijgen, ze je partner hier op kunnen aanspreken. En omgekeerd. Zelfs al zou je huwelijkse voorwaarden gesteld hebben; de hoofdelijke aansprakelijkheid gaat voor. Vaak wordt in geval van scheiding onderzocht of één van de twee de woning kan behouden. Dan dient er ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid gerealiseerd te worden bij de bank. Pas na verkrijging hiervan kun je eventueel een nieuwe hypotheek aangaan om een ander huis aan te kopen.

Dit is de registratie van de hypotheek die rust op een woning en de hoogte van deze hypotheek bij het hypotheekregister bij het Kadaster.

De hypotheekrente is de vergoeding die je aan de bank (of geldverstrekker) betaalt voor de lening. Omdat als onderpand voor de lening een recht van hypotheek op bijvoorbeeld de gekochte woning wordt gevestigd, is het risico van een ongedekte lening kleiner en kunnen banken dus een scherpere rente aanbieden. Soms geldt een hogere risicoklasse (voor ondernemers, verhuurd vastgoed en een hogere LTV, loan to value).

I

Onder inboedel verstaan we alle roerende zaken (dit dus in tegenstelling tot onroerende zaken zoals je huis) die tot het particuliere huishouden behoren van de verzekeringnemer en zijn of haar gezin.

Dit is een verzekering tegen de financiële gevolgen van schade (door onder andere brand, waterschade en diefstal) aan roerende zaken (alles van enige waarde wat zich in huis bevindt).

De maatregelen die je treft om de kans op inbraak te verkleinen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hang- en sluitwerk, camerabeveiliging of alarmsystemen. De kwaliteit van inbraakpreventie wordt gemeten met een klassenindeling samengesteld door de Stichting Kwaliteitsborging. Deze indeling is gebaseerd op een aantal punten (hoogte verzekerde som, hoogte attractieve zaken), de preventie: B = (getroffen bouwkundige maatregelen), E = (aanwezige elektronische maatregelen) en C = (Compartimentering). Daarnaast wordt de vereiste preventie aangegeven middels: S = standaard, N = normaal en Z = zwaar.

Een inschrijving is methode waarbij de verkoper de mogelijkheid heeft om meerdere biedingen te ontvangen en daar zijn keuze uit te maken. In een verkopersmarkt is er veel vraag naar woningen en zijn er vaak veel kijkers. Het kan dan voor een verkoper een goede keuze zijn om alle kijkers een gelijke kans te geven. Er wordt dan een einddatum en -tijd gekozen en alle biedingen die dan binnen zijn worden met de verkoper besproken. Het meest interessante bod (dit hoeft niet per se het hoogste bedrag te zijn) wordt vervolgens door de verkoper geaccepteerd. Er wordt geen tegenbod gedaan; je moet als koper dan ook gelijk je eindbod uitbrengen.

K

Het Kadaster geeft weer uit welke percelen de grond in Nederland bestaat en aan wie deze stukken grond toebehoren en hoe dat eigendom tot stand is gekomen en of er eventuele erfdienstbaarheden zijn opgenomen. Daarnaast geeft het Kadaster tevens informatie over hoe groot de oppervlakte is, hoe de perceelgrenzen lopen, waar de bebouwing staat, of er een bevel tot bodemsanering is, welk kadastraal nummer het heeft en of het een (rijks-)monument betreft.

Het kadastraal uittreksel is een online of schriftelijk overzicht met de primaire gegevens van een vastgoedobject, schip of vliegtuig uit de kadastrale registratie per een bepaalde datum. Hiermee kun je dus in principe de actuele eigendomssituatie bepalen.
Het overzicht vermeldt onder meer: de naam, het adres, het geslacht en de geboortedatum van de kadastrale eigena(a)r(en), de kadastrale aanduiding, de oppervlakte, eventuele zakelijke rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden), belemmeringen (in het kader van de monumentenwet, aanduidingen in het kader van de belemmeringenwet, privaatrecht (leidingen voor riool, energie)) en besluiten inzake de Wet Bodembescherming (vervuilingen of voorkomen van gebruik van grondwarmtepompen in grondwatergebieden), registratie zoals verklaringen van erfrecht in geval van overlijden van de eigenaar, beslagleggingen, wijziging in hypotheken en afkoop van erfpachtcanons alsmede erfpachtconversie.
Het kadastraal uittreksel is bedoeld om zichtbaar te maken wie bij het Kadaster als eigenaar van een bepaald perceel of appartementsrecht staat geregistreerd per een bepaalde datum.

Dit is een levensverzekering waarmee je spaart voor een eenmalige uitkering op de einddatum of bij onverhoopt eerder overlijden van de verzekerde. Deze uitkering is bedoeld voor het aflossen en dus ook verpand aan de hypotheek. Als wordt voldaan aan de in de wet opgenomen voorwaarden dan is de uitkering uit deze verzekering belastingvrij.

Een kettingbeding is een bepaling die door een verkoper aan een koper wordt opgelegd met de afspraak deze ook aan een opvolgende koper op te leggen. De ketting mag niet verbroken worden, op straffe van een boete. Een kettingbeding wordt altijd bij de notaris vastgelegd. Voorbeelden zijn het verplicht in stand houden van een parkeerplaats op eigen terrein, aanwijzingen ten behoeve van de uitstraling van de wijk (verbod op hoge schuttingen), een verbod om een bepaald type bedrijf te beginnen op een locatie of een verbod om uit te bouwen. Een kettingbeding bevat altijd een gebod om iets te doen of een verbod (om dus iets te laten).

Dit is de schriftelijke en onderhandse koopovereenkomst tussen kopers en verkopers waarin alle eerder mondeling (en per email) overeengekomen afspraken worden vastgelegd en waarin ook eventuele ontbindende voorwaarden, bijzondere clausules en de (overgang van) lasten en verplichtingen worden opgenomen. Deze wordt meestal opgemaakt door de verkopend makelaar of door de notaris. Ingeval van verkoop tussen particulieren is er pas sprake van een rechtsgeldige en dus afdwingbare overeenkomst als beide partijen getekend hebben. Een mondelinge overeenkomst is in die situatie geen overeenkomst.

In een kopersmarkt hebben de kopers het voor het zeggen omdat er meer aanbod is dan vraag. Kopers zijn dan kritischer, hebben meerdere woningen om uit te kiezen en hebben meer kans om in een onderhandeling een scherpere prijs te realiseren. In de periode 2008 – 2013 was er duidelijk sprake van een kopersmarkt. Het tegenovergestelde van de kopersmarkt is de verkopersmarkt. Lees meer over de huidige markt in ons blog

Dit is het totaal van de kosten die de koper moet betalen bij de overdracht van een woning of appartement. Hieronder vallen formeel alleen de overdrachtsbelasting (2% voor woningen), notariskosten voor de akte van levering en kadastrale kosten. In de volksmond wordt vaak ook nog gerekend met de hypotheekaktekosten, de afsluitprovisie, de makelaarscourtage en taxatiekosten.

L

Dit is een verzekering waarbij een vooraf vastgelegd bedrag wordt uitgekeerd. Deze uitkering vindt plaats na het overlijden van de verzekerde. In dat geval heb je het over een overlijdensrisicoverzekering. Er zijn echter ook verzekeringen waarbij een vastgesteld bedrag wordt uitgekeerd na het overlijden óf op de einddatum van de verzekering als de verzekerde dan nog in leven is. De hoogte van de (maandelijkse) premie is afhankelijk van de gewenste uitkering en het risico (leeftijd en gezondheid). Daarom moet er vaak een doktersverklaring aangeleverd worden bij de aanvraag.

Met een levenstestament wordt vastgelegd wie, wanneer je dat zelf niet meer kunt, je medische, financiële en persoonlijke zaken voor je regelt. Je geeft daarmee een volmacht af voor een situatie waarin je zelf niet meer wilsbekwaam bent, bijvoorbeeld in geval van dementie. Hiermee voorkom je dat degenen, die je zaken voor je moeten regelen als je dat zelf niet meer kunt, eerst naar de rechter moeten voor vervangende toestemming.

De levering van een appartement of woning is opgesplitst in twee delen. De juridische levering is de tenaamstelling van het perceel met de woning, of het appartementsrecht op naam van de koper gezet. Dit vindt plaats middels de ondertekening van de akte van levering op kantoor bij de notaris. Dit wordt ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij de overdracht van de sleutels. Dit vindt meestal plaats direct na de ondertekening van de akte van levering. De verkopers zijn dan klaar, de kopers moeten, als zij een hypothecaire geldlening aangaan, de hypotheekakte nog tekenen.

Een lineaire hypotheek is een hypotheek waarbij je maandelijks een gelijk bedrag aflost en je maandlast dus ook per maand afneemt (dit in tegenstelling tot de annuïtaire hypotheek).

De periode tussen het afsluiten (de aankoop van je nieuwe huis) en het aflossen van de hypotheek. Deze is in de regel 30 jaar. Afwijkende looptijden komen voor.

De LTV is de hoogte van je lening afgezet tegen de waarde van je huis. Een lagere LTV, dus minder lening ten opzichte van de waarde van je huis resulteert in een lagere risicoklasse waardoor banken bereid zijn een lagere hypotheekrente aan te bieden.


Duizelt het je soms als je al deze termen leest?
Wil je dan toch liever professionele hulp van één van onze aankoopmakelaars?
Maak een afspraak

M

Dit is het totaalbedrag dat je hypotheek elke maand kost aan rente en aflossing. De bruto maandlast is wat je elke maand betaalt, de netto maandlast is de bruto maandlast minus de belastingaftrek. Deze aftrekpost kun je als voorlopige teruggaaf aanvragen zodat je maandelijks iets ruimer bij kas zit, je kunt het ook ‘opsparen’ tot het eind van het jaar.

Deskundige specialist in de wereld van onroerende zaken (bijvoorbeeld huizen en appartementen). RE/MAX Totaal Makelaars is de Rotterdamse specialist in de verkoop en aankoop van woningen en appartementen.

Een verkoper heeft de verplichting om informatie te verstrekken over hem of haar bekende gebreken aan de woning. Doet verkoper dat niet en kan koper aantonen dat het verkoper bekend was of had moeten zijn, dan kan de koper vaak met succes aanspraak maken op herstel of een vergoeding van de schade. Lees hierover mee in ons BLOG over verborgen gebreken.

N

Een garantie of eigenlijk een risicoverzekering die je kunt krijgen bij je hypotheek, mits je aan bepaalde vereisten voldoet. Zo mag de koopsom niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Voor het meest actuele bedrag ga je naar www.nhg.nl. Wanneer je de hypotheek niet meer zelf kunt opbrengen vanwege relatiebreuk, verlies van je baan of arbeidsongeschiktheid, dan wordt de restschuld betaald door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Met NHG geeft de bank/hypotheekverstrekker over het algemeen een rentekorting die kan oplopen tot 0,5%.

Dit is het bedrag dat je maandelijks kwijt bent aan hypotheeklasten. Het is de bruto maandlast minus de terug te ontvangen belasting.

De rente die de bank op jaarbasis met je afspreekt en die in de hypotheekakte en getekende hypotheekofferte is vastgelegd. Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met de bijkomende kosten en het moment van betaling.

De kosten welke de notaris in rekening brengt voor het opstellen van de hypotheekakte en de akte van levering (ook wel transportakte of eigendomsakte genoemd). De notaris brengt ook kosten voor kadastrale recherche (onderzoek) en persoonsonderzoeken in rekening.

O

Wanneer een bieder een bod heeft uitgebracht en er geen sprake is van een inschrijving, dan is de woning onder bod. Dit houdt in dat de verkoper een geïnteresseerde toezegt geen transactie met een andere gegadigde te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere geïnteresseerden blijven wel mogelijk.

Hiermee bedoelen we de grond en alles wat zich daarin, of daarop bevindt, mits aard- of nagelvast verbonden. Onroerende zaken worden ook onroerend goed genoemd. De taxateur van RE/MAX Totaal Makelaars waardeert onroerende zaken, een verzamelnaam voor percelen, huizen, appartementen, bedrijfspanden et cetera.

Dit is de jaarlijkse belasting die je aan de gemeente betaalt voor het eigendom en het gebruik van je appartement of huis. Deze belasting is gebaseerd op de WOZ-waarde.

Wanneer je onderhands een overeenkomst sluit, betekent dat zonder notariële tussenkomst; de overeenkomst is opgemaakt tussen partijen onderling. Dit in tegenstelling tot een authentieke akte. De koopovereenkomst door de makelaar is een onderhandse overeenkomst, de akte van levering bij de notaris een authentieke akte.

Dit is de verkoopwaarde van onroerend goed dat onder normale omstandigheden op de markt wordt verkocht. Dit in tegenstelling tot executoriale (gedwongen) verkoop.

Naast de mededelingsplicht voor verkopers bestaat er ook een onderzoeksplicht voor kopers. Wat een verkoper niet weet kan hij of zij niet meedelen. Als koper krijg je daardoor bij de aankoop van een woning een verantwoordelijkheid opgelegd om goed onderzoek te doen naar wat je gaat kopen. Lees hierover mee in ons BLOG over verborgen gebreken.

Dit zijn aanvullende voorwaarden die in een koopakte worden opgenomen en op grond waarvan een koper de koopovereenkomst kosteloos (zonder de 10% boete) kan ontbinden. Een ontbindende voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn het verkrijgen van een passende financiering, van een huisvestingsvergunning, een aanbod met Nationale Hypotheek Garantie, verkoop eigen woning (no risk clausule) of een passende uitkomst van de bouwkundige keuring (hier wordt vaak een maximum bedrag aan verbonden).

Dit is een door je hypotheekverstrekker verplicht gestelde verzekering die schade aan de woning (opstal) dekt als deze het gevolg is van bijvoorbeeld brand, wateroverlast en blikseminslag.

In een kopersmarkt is het vrij gangbaar dat een koper een optie vraagt om op het gemak een aantal zaken uit te zoeken. In feite krijg je exclusief de tijd waarbij je niet bang hoeft te zijn dat een andere koper er met het huis vandoor gaat. In een verkopersmarkt ligt dat anders. Dan hebben verkopers de keuze uit meerdere kopers en zijn zij niet gebaat bij exclusiviteit. Verkopers gaan het liefst voor een solide kandidaat die zeker is van zijn zaak en niet veel tijd nodig heeft om tot een beslissing te komen. Een optie verlenen en daardoor mogelijk een andere koper mislopen is dan ook weinig gemaakte keuze.

Vaak wordt een ouderdomsclausule opgenomen in de koopakte als een woning, door het bouwjaar, niet de eigenschappen heeft, die je van nieuwe(re) woningen mag verwachten. Een voorbeeld is de volgende tekst: Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning meer dan 60 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit mogen worden gesteld aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe(re) woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de funderingen, leidingen voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht.
Deze bepaling beschermt de verkoper beter voor eventuele zichtbare en verborgen gebreken. Een koper doet er goed aan in dat geval een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Dat is echter geen garantie dat er niets met de woning aan de hand is. De keurder kan namelijk niet alles zien omdat hij non-destructief onderzoek doet. Dat houdt bijvoorbeeld in dat als de dakbalken niet zichtbaar zijn in verband met een verlaagd plafond, hij niet kan constateren of er houtworm in de balkenlaag zit. Bij het kopen van een oudere woning horen meer risico’s.

Dit is een lening die een normaalgesproken korte periode overbrugt tussen de aankoop van een woning en de ontvangst van de overwaarde van de verkochte woning. Dit krediet, de zogenaamde overbruggingshypotheek, wordt verstrekt op basis van de overwaarde van de te verkopen woning, de hoogte van het inkomen en de hypotheek op de nieuwe woning.

Een door een notaris opgemaakte akte bij de koop en verkoop van onroerend goed. De woning komt hiermee officieel op je naam te staan en wordt bij het kadaster ingeschreven. Deze akte wordt ook wel de transportakte genoemd.

Overdrachtsbelasting is de heffing die (over het algemeen) de koper van een appartement of woning moet betalen bij de aankoop. Deze overdrachtsbelasting bedraagt op het moment 2% van de koopsom. Men noemt het ook wel de verhuisbelasting. Wanneer een koper een huis voor een prijs lager dan de marktwaarde koopt, kan koper toch een hogere aanslag krijgen. Wanneer in de koop-(aanneem)overeenkomst BTW is opgenomen (bijvoorbeeld bij een nieuwbouwwoning) hoeft koper niet nog eens overdrachtsbelasting te betalen omdat de overheid dan al belasting ontvangt via de BTW (21%). Er is sprake van dat de overdrachtsbelasting voor starters komt te vervallen en dat beleggers ter compensatie daarvan (en ter bescherming van koopstarters) een hogere overdrachtsbelasting van 6% gaan betalen.

Een overbruggingsbescherming houdt in dat de dubbele woonlasten voor de koper van een woning grotendeels worden gecompenseerd door de verkoper. Van dubbele woonlasten spreken we als de koper een nieuw huis heeft gekocht en het oude nog niet heeft verkocht.

P

Partneralimentatie is bedoeld om de partner die, na een scheiding, met onvoldoende inkomen achterblijft financieel te ondersteunen. De hoogte van deze alimentatie is onderwerp van discussie. Kom je er samen niet uit dan kun je overleggen met een mediator, notaris of advocaat. Per 1 januari 2020 is de duur van de partneralimentatie verlaagd van 12 naar 5 jaar. We schreven hier al eerder over in ons blog.

Publiekrechtelijke beperkingen zijn door de overheid opgelegde beperkingen. Deze beperkingen bepalen wat er wel of niet mag met een woning of een stuk grond. Je vindt ze terug in het Kadaster. Je kunt hierbij denken aan:
•beschermde monumenten
•beschermde leefomgeving (natuurmonumenten)
•bodembescherming
•eisen die binnen de Woningwet worden gesteld, zoals een aanschrijving, die wordt gebruikt om bepaalde verbeteringen aan een woning af te kunnen dwingen
•maatregelen nodig voor landsverdediging

Q

Wij hebben ze nog niet gevonden, makelaarstermen met een Q. Verras ons maar!

R

Als je geld leent van de bank voor de aankoop van je nieuwe huis, dan geef je het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek (bij het passeren van de hypotheekakte bij de notaris). Blijf je in gebreke met de rente en aflossing of kom je in een faillissement of wordt er beslag gelegd op je huis (bijvoorbeeld door de belastingdienst) dan heeft de bank het eerste recht op de opbrengst van de woning voor zover die nodig is om de hypotheek, achterstanden en kosten af te lossen. De bank kan dan ook besluiten tot gedwongen verkoop over te gaan.

Dit is het recht dat de eigenaar of gebruiker van een nabijgelegen erf (het heersend erf) heeft om over het erf (het lijdend erf) van een ander te gaan. De ander heeft de verplichting dit te gedogen en het pad in goede staat te houden. Het recht kleeft aan de onroerende zaak en blijft bij verkoop aan derden in stand. Het recht van overpad is een voorbeeld van een kwalitatieve verplichting.

Een rechtsbijstandsverzekering heeft als doel het verlenen van rechtshulp wanneer je juridische hulp nodig hebt. Het is dus geen vergoeding in geld, maar in juridische diensten. Let bij het afsluiten van zo’n verzekering goed op dat ook rechtsbijstand voor woningeigenaren gedekt is. Mocht je in discussie komen met je buurman over de erfgrens, dan wil je er misschien gebruik van maken. Dan hoef je in ieder geval niet op TV met de Rijdende Rechter.

Dit is een verzamelnaam voor zaken die in het register, zoals het Kadaster, staan ingeschreven. Een registergoed (zoals een perceel grond, een garagebox, een appartementsrecht of een woning) kan niet van eigenaar wisselen zonder inschrijving in daarvoor bedoelde registers.

Het deel van de hypothecaire geldlening dat niet kon worden afgelost door de verkoop van de woning (het onderpand). In de crisistijd 2008 – 2013 verkochten veel mensen met restschuld. Als je NHG hebt en je voldoet aan de voorwaarden, dan neemt de NHG je restschuld over. Zo niet, dan moet je overeenstemming zien te bereiken met de bank over de aflossing ervan. Kom je er helemaal niet meer uit, dan is schuldsanering het laatste ‘redmiddel’.

De risicoklasse waarin een hypotheek kan worden ingedeeld verschillen per bank/geldverstrekker. Zo kent Florius 6 klassen die elk hun eigen risico-opslag en rente kennen. Heb je een woning met een waarde van 300.000 euro en een hypotheek van 210.000 euro dan is je LTV 210/300 x 100% = 70%. Hiermee val je bij Florius in de risicoklasse tot 85% waardoor je rentekorting kunt krijgen. Wil je meer weten over de huidige markt en de verwachtingen ten aanzien van de huizenprijzen? Lees dan ons blog daarover.

Bij een koopovereenkomst zit over het algemeen ook een lijst met roerende zaken. Roerende zaken zijn spullen die niet duurzaam (aard- en nagelvast) verbonden zijn met de onroerend zaak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gordijnen, verhuisbare vloeren zoals click-laminaat, vrijstaande keukenapparatuur, meubels, opbouwverlichting, airco’s en nog veel meer. Over deze roerende zaken betaalt de koper geen overdrachtsbelasting.

Wanneer een woning verkocht wordt en de hypotheek middels de verkoopopbrengst afgelost is, of door (extra) aflossingen het gehele hypotheeksaldo is afgelost, gaat de notaris over tot het uitschrijven van de hypotheek. De bank verleent royement van de hypotheek en de notaris schrijft dat in bij het Kadaster.

S

Er zijn diverse schenkingen mogelijk; de bekendste (meest relevante voor de aankoop van een woning) is de maximale belastingvrije schenking van 102.010 euro die je ouders je éénmalig zouden kunnen schenken (minder mag ook) tussen je 18e en je 40e verjaardag. Het bedrag moet dan gebruikt worden voor de aankoop van een nieuwe woning of de aflossing van de hypotheek van je huidige huis. Elk jaar mogen ouders ook nog een belastingvrij bedrag schenken; in 2019 is dat 5.428 euro.

Dit is een andere benaming voor de VvE-bijdrage. Hierin zijn de kosten voor gezamenlijk onderhoud, gebouwgebonden verzekeringen, schoonmaakkosten van algemene ruimtes, kosten voor de VvE-administratie en overige voorzieningen in inbegrepen. Bewoners van appartementen, flats, en gesplitste woningen (dit zijn ook appartementsrechten) hebben met servicekosten te maken, mits de Vereniging van Eigenaren actief is. Dat is overigens een wettelijke verplichting.

Wanneer de feitelijk levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip moet plaats vinden dan de juridische (notariële) eigendomsoverdracht, dan wordt er een sleutelverklaring opgesteld. De koper moet ervoor zorgen dat vanaf het moment van de feitelijke levering de onroerende zaak door hem of haar verzekerd is (opstal). Vaak wordt er in de sleutelverklaring opgenomen dat de koper geen grote verbouwingen mag uitvoeren tot de juridische levering.

De splitsingsakte is een notarieel document waarin is vastgelegd op welke wijze een appartementengebouw in appartementen gesplitst is. Hierin worden de breukdelen vastgelegd en wordt een beschrijving gegeven van hetgeen bij elk appartement hoort (welke etage, hoort er een berging of parkeerplaats bij) en middels de bijbehorende splitsingstekening (plattegrond) wordt zichtbaar gemaakt waar de appartementsrechten zich bevinden. Op die manier weet je exact wat je koopt. Ook wordt bepaald welk standaardreglement geldt voor de VvE en of daar aanpassingen op gelden. Splitsingsaktes zijn voor het eerst begin jaren '70 ingevoerd om het eigendom van een appartement juridisch op de juiste manier te kunnen regelen.

De Startersregeling is een hulpmiddel van diverse gemeenten (niet Rotterdam) en de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Zij hebben tot doel het stimuleren van het eigenwoningbezit. Dit kan bijvoorbeeld bij verkoop van woningen door woningbouwcorporaties maar is ook mogelijk bij nieuwbouwprojecten. De lening wordt in dat geval door de gemeente verstrekt via het SVn. SVn verzorgt per deelnemende gemeente een doorlopend fonds. De starterslening is een lening die meebeweegt met de ontwikkeling van het inkomen van het betreffende huishouden. De lening vult het verschil tussen de totale aankoopkosten van de woning en de hypotheeksom die de koopstarter maximaal kan lenen aan volgens de normen van de NHG. Aangezien de Starterslening wordt verstrekt met NHG lopen de gemeenten eigenlijk geen risico.

Dit is de belasting die wordt geheven over vermogen of eigendom verkregen door overlijden (erfenis) of door een schenking. De hoogte van de belasting bij vererving is afhankelijk van de familieband met de overledene.

T

Dit zijn de kosten voor de opname van het huis en het opmaken van een (gevalideerd) taxatierapport door een taxateur. De kosten van zo'n rapport bedragen bij ons 550 euro inclusief BTW. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar. De in het rapport opgenomen waarde is onder andere afhankelijk van de ligging, de grootte, het perceel en de staat van onderhoud. Een taxatie is vooral nodig bij het aanvragen van een hypotheek of een renteverlaging in verband met een lagere LTV en dus lagere risicoklasse. Om te kunnen verkopen heb je geen taxatie nodig, dan is de gratis waardebepaling van RE/MAX Totaal Makelaars voldoende.

Een (normaalgesproken gevalideerd) rapport waarin de door onze taxateur vastgestelde waarde van een appartement of woning is vastgelegd. Dit wordt gebruikt voor de aanvraag van een hypotheek of soms ingeval van een echtscheiding.

Dit is een bij en met advies van de notaris opgesteld document waarin beschreven is hoe er na het overlijden van de betrokkene met de bezittingen en schulden van de overledenen moet worden omgegaan. Zo staat er wie de erfgenamen zijn; de langstlevende partner, familie of een goed doel en wie de executeur-testamentair is.

Juridische eigendomsoverdracht bij de notaris waarna inschrijving bij het Kadaster volgt.

Deze door een notaris opgestelde akte is bedoeld voor de koop en verkoop van een appartement of woning (onroerend goed). Dit type akte wordt ook wel de leveringsakte genoemd. De woning komt door ondertekening van de akte officieel op jouw naam te staan.

V

Wanneer je niet kiest voor een rentevaste periode, krijg je te maken met variabele rentestanden. De rente die je op maandbasis betaalt is afhankelijk van de marktrente op dat moment.

Wanneer je een woning of appartement koopt, koop je het in de staat waarin het op dat moment is, inclusief alle gebreken, zichtbare en onzichtbare. Verkoper heeft een mededelingsplicht en vult hiertoe de informatielijst in. Koper heeft een onderzoeksplicht. Als na de overdracht blijkt dat er gebreken zijn die koper niet bekend waren zijn die in principe voor rekening van koper tenzij:
1. het een ernstig gebrek betreft dat normaal gebruik in de weg staat;
2. verkoper het al wist en het ten onrechte niet gemeld heeft aan koper.
Lees hierover veel meer in ons blog over verborgen gebreken!
Ook hierom is het van belang dat je je bij een woningtransactie goed laat adviseren door een verkoopmakelaar of aankoopmakelaar.

Als je eigenaar bent van een appartementsrecht (gesplitste boven- of benedenwoning, een flat of portiekwoning), ben je bij wet automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit kun je niet opzeggen; het is een verplicht lidmaatschap. Samen met de andere eigenaren behartig je middels de Vereniging de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. Je hebt stemrecht, je betaalt een vergoeding en kunt je zelfs, als je dat wilt, verkiesbaar stellen voor een functie in het bestuur van de VvE. Dit is meestal wel vrijwilligerswerk. Een actieve VvE is een wettelijke verplichting. Bij verkoop van een appartement controleert de taxateur of de VvE actief is. Als die niet naar behoren werkt, dan wijst de bank de hypotheekaanvraag van de koper in veel gevallen af.

Als je gaat verhuizen, dan gaat dat over het algemeen gepaard met de verkoop van je huidige woning of appartement. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor de hypotheek, normaalgesproken moet deze worden afgelost. Er zijn echter ook hypotheken met een verhuisregeling, waardoor je de hypotheek mee mag verhuizen naar een nieuwe woning. In de verhuisregeling, opgenomen in de hypotheekakte, staan de voorwaarden vermeld.

Verpanding houdt in dat je een onderpand geeft aan de geldverstrekker als zekerheid voor het geleende geld. Bij een hypotheek is dat altijd aan de orde. Het vaakst wordt het pandrecht gevestigd op de woning of het gekochte zelf, maar soms wordt daar, zeker bij beleggingen, een pandrecht op de huurinkomsten gevestigd. Dit houdt in dat als jij de hypotheekrente en aflossing niet meer betaalt, de bank rechtstreeks de huurinkomsten kan opeisen bij de huurder. Dit recht wordt gebruikt om een schuldeiser meer zekerheid te geven zodat hij zijn vordering met voorrang boven andere schuldeisers kan verhalen. In de hypotheekakte kan ook worden vastgelegd dat de opbrengst uit een levensverzekering bij overlijden of aan het einde van de looptijd gebruikt moet worden als aflossing voor de hypotheek. Dit is ook een vorm van verpanding.

In een verkopersmarkt hebben de verkopers het voor het zeggen omdat er meer vraag is dan aanbod. Meerdere kopers voor dezelfde woningen waardoor de verkoper meerdere biedingen kan verwachten en dus een betere opbrengst kan realiseren. Kopers zijn dan minder kritisch, er zijn immers geen alternatieven. Het tegenovergestelde van de verkopersmarkt is de kopersmarkt. In de periode 2008 – 2013 was er duidelijk sprake van een kopersmarkt. In 2018 - 2020 is er een overduidelijke verkopersmarkt.

Bij een onderbewindstelling, wilsonbekwaamheid of een dwarsliggende ex-partner en mede-eigenaar, is in de regel vervangende toestemming nodig van de rechter. Die weegt de belangen van de betrokkene(n) zorgvuldig af en geeft dan zijn of haar oordeel of een overeenkomst (bijvoorbeeld de verkoop van een woning) doorgang kan hebben. Deze procedure kun je bij wilsonbekwaamheid desgewenst voorkomen door tijdig werk te maken van een levenstestament. Ga hiervoor tijdig naar de notaris.

Een volmacht is een schriftelijke, vaak notariële verklaring van een persoon dat hij een ander de bevoegdheid geeft om namens hem of haar bepaalde (rechts) handelingen uit te voeren.

Wanneer je een bod uitbrengt op een woning of appartement dien je naast de geboden koopsom ook o.a. de gewenste opleverdatum én eventuele ontbindende voorwaarden aan te geven. Met een ontbindende voorwaarde financiering maak je dus een voorbehoud op het verkrijgen van een hypotheek (lening). Je krijgt daarmee normaalgesproken 6 weken de tijd om een hypotheek aan te vragen. In die periode moet een taxatie van het gekochte (onder)pand uitgevoerd worden en doet de bank onderzoek naar je kredietwaardigheid en inkomen. Wordt je aanvraag afgewezen, dan kun je binnen de gestelde termijn boetevrij de koop ontbinden.

De vraagprijs wordt door de makelaar geadviseerd en door de verkoper bepaald. Bij de bepaling van de vraagprijs wordt gekeken naar recente transacties, concurrerend aanbod, en een slimme prijsstelling die past bij de doelstellingen van de verkoper. Een bod ter hoogte van de vraagprijs hoeft niet automatisch te leiden tot een koopovereenkomst. Het stellen van een vraagprijs is slechts een uitnodiging tot het uitbrengen van een bod. De prijs is maar één van de voorwaarden die bij een bod horen.

Bij een huis dat wordt aangeboden met een prijs met de toevoeging vrij op naam (in plaats van kosten koper) betaalt de koper bepaalde kosten niet, maar zijn deze voor rekening van de verkoper. Deze kosten zijn de overdrachtsbelasting en de kosten van de akte van levering. Overige kosten zoals taxatie, financieringskosten en kosten van de hypotheekakte zijn wel voor rekening van koper. VON komt veel voor bij nieuwbouw en maar incidenteel bij bestaande bouw.

Dit is de verwachte opbrengst van een huis of appartement als dat vrij in de markt kan worden verkocht. Dit is een aanzienlijk hogere waarde dan de waarde bij een gedwongen verkoop. Die laatste noemen we de executiewaarde.

W

Zodra de koop definitief geworden is na de bedenktijd en verlopen eventuele ontbindende voorwaarden wil de verkoper graag een zekerheid dat de koop door zal gaan en dat, mocht er toch nog iets mis gaan, in ieder geval de 10% boete beschikbaar is. Dat kan middels een bedrag dat gestort wordt door de koper op de rekening van de notaris. Dit is een zekerheid dat de koper aan zijn verplichtingen zal voldoen. Als alternatief wordt vaak het stellen van een bankgarantie ingezet.

Een waardebepaling is een gratis dienst die onze makelaars uitvoeren voor mensen die wellicht verkoopplannen hebben. Dit is niet hetzelfde als een taxatie en kan dus niet voor de bank gebruikt worden om de waarde aan te tonen. De waardebepaling geeft een inschatting van de marktwaarde waarbij wij een vraagprijsadvies uitbrengen en vervolgens aangeven wat wij denken dat de reactie van de markt (aantal kijkers en aantal biedingen) daarop zou zijn. Wil je weten wat jouw woning of appartement waard is? Klik hier voor een gratis waardebepaling of voor deelname aan onze landelijke Taxaterdag.

In diverse gemeenten en verschillende wijken in Rotterdam heb je een woonvergunning of huisvestingsvergunning nodig om er te mogen wonen. Dat geldt vaak voor huizen beneden een bepaalde koop- of huursom of voor specifieke wijken. Deze vergunning kun je bij de gemeente aanvragen wanneer je aan een aantal voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld als je al langere tijd woonachtig of werkzaam bent in de gemeente of in de nabije regio.

De WOZ waarde is de jaarlijks door de gemeente vastgestelde waarde van je onroerend goed waar de hoogte van je OZB (onroerende zaak belasting) op wordt gebaseerd. In een belastingjaar wordt altijd gerekend met de WOZ waarde per 1 januari van het voorgaande jaar. Bij stijgende prijzen is dat fijn, bij dalende prijzen voelt dat als onrechtvaardig. Deze waarde wordt ook gebruikt bij de vaststelling van de hoogte van het huurwaardeforfait.

X

Wij hebben ze nog niet gevonden, makelaarstermen met een X. Verras ons maar!

Y

Wij hebben ze nog niet gevonden, makelaarstermen met een Y. Verras ons maar!

Z

Zelf verkopen is een deeldienst (waarbij je zelf foto's maakt, teksten schrijft en bezichtigingen doet) die wij niet aanbieden. Wij werken als full service makelaar. We hebben er wel een mening over en hebben deze in ons blog beschreven.

Zit jouw vraag niet bij onze uitleg vaktermen makelaardij? Laat hier je gegevens achter en we nemen contact op om je vraag te beantwoorden. Voor nop… beloofd!