Tips voor starters op de woningmarkt

Geen paniek, je kunt op ons rekenen!

English version: click here!

Tips voor starters op de woningmarkt

Wil je eindelijk je eerste huis kopen, maar je maakt je zorgen over het maken van een dure fout?
Hoewel de huidige woningmarkt in Nederland het moeilijk maakt voor nieuwkomers (vooral in een grote stad als Rotterdam), zijn er toch enkele tips en cruciale informatie om te weten wanneer je van plan bent je eerste huis te kopen. Er is veel vraag en relatief weinig aanbod, dus als het belangrijk is om op korte termijn je eigen plek te hebben, dan is een goede voorbereiding van belang.

Maak een wishlist (maar maak het niet te gek)

Het proces van het kopen van een huis begint met het vinden van de perfecte match voor jou. Om dat te doen, moet je een verlanglijstje maken met dingen die je in je volgende huis moet hebben en dingen waar je zonder zou kunnen leven. Wees voorbereid om onderscheid te maken tussen wat nodig is en wat wenselijk is voor je in je volgende huis. Dit betekent ook dat je grenzen moet stellen aan jezelf. Ben je op zoek naar een ouder of nieuwer huis? Hoeveel slaapkamers zijn noodzakelijk? Is een tuin echt nodig of volstaat alleen een balkon? Tot slot: kun je je dit wensenlijstje veroorloven of wordt het tijd om het aan te passen aan je budget?

Zorg dat je de beste kandidaat bent

Als je genoeg eigen geld in het koopproces brengt, wordt het zeker gemakkelijker. Hoewel je met een hypotheek tot 100% van de taxatiewaarde van jouw woning kunt financieren, zijn de eventuele bemiddelingskosten van de hypotheekadviseur en aankoopmakelaar en de kosten koper sowieso voor jouw rekening. Een verkoopmakelaar probeert voor zijn klant de beste (meest zekere) deal te sluiten. Een koper met een gedeeltelijk financieringsvoorbehoud maakt dan ook meer kans dan iemand met een volledig voorbehoud. Als je besluit te overbieden, wat in de huidige markt in de meeste gevallen noodzakelijk blijkt, houd dan rekening met het inbrengen van zoveel mogelijk eigen middelen en geef dat ook duidelijk aan in je bod om de beoordeling door de verkopend makelaar zo eenduidig mogelijk te maken.
En… meer eigen middelen betekent ook een lagere financiering, dus ook lagere maandelijkse kosten. Sterker nog, je zou zelfs in een lagere risicoklasse terecht kunnen komen waardoor je een nog lagere rente betaalt waardoor er meer geld overblijft voor andere (leuke) dingen.

Overdrachtsbelasting voor starters verlaagd naar 0%

De overdrachtsbelasting kent een eenmalige vrijstelling als je tussen 18 en 35 jaar bent en er voor de eerste keer gebruik van maakt. Je moet de woning dan wel kopen voor eigen bewoning, anders is de overdrachtsbelasting 8%. Met deze maatregel heeft de overheid bedoeld koopstarters meer kans te geven en beleggers te ontmoedigen. Of dat gaat werken zal de tijd leren. Ben je 35 of ouder, dan geldt een overdrachtsbelasting van 2% bij aankoop voor eigen bewoning.

Wil je meer uitleg? Kijk dan eens onze rubriek vaktermen door. Mis je iets? Laat het weten!
 
uitleg vaktermen makelaardij

Ken je opties

Er zijn echter nog twee andere opties die je kunt overwegen als je te weinig geld hebt om je droomhuis te kopen. Dat zijn financiering via een startersregeling bij de gemeente (in Rotterdam mogelijk sinds 2021) of via de hulp van je familie.
De eerste optie betreft een starterslening bovenop de maximale hypotheek van de bank en hiermee hoef je de eerste 3 jaar geen rente betalen. Informeer bij jouw eigen gemeente naar de mogelijkheden en voorwaarden van de lening.
Voor de tweede optie moet je familie ingeschakeld worden. Hoewel het niet in elke familie mogelijk zal zijn, kunnen de ouders of grootouders je soms helpen bij het kopen van jouw eerste huis met een schenking of een generatiehypotheek. De schenkingsoptie maakt het mogelijk om tot €105.302 (minder mag ook) belastingvrije te schenken voor jouw nieuwe huis. De voorwaarden die van toepassing zijn hier zijn:
– De ontvanger van de donatie moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn
– Het is een éénmalige schenkingsvrijstelling
– Indien verkregen in 2021 moet de schenking uiterlijk in 2023 worden gebruikt
De schenking moet worden gebruikt voor één van deze mogelijkheden; het kopen, verbeteren of onderhouden van een eigen woning, het aflossen van de hypotheek, het aflossen van een restschuld van een oud huis of het afkopen van erfpachtrechten of erfpachtconversie.

De mogelijkheid van een generatiehypotheek is een andere manier voor ouders om kinderen te helpen die (nog) geen huis kunnen betalen. Bij een generatiehypotheek moeten de ouders of grootouders tekenen voor het deel van de hypotheek dat hun kind niet zelfstandig kan betalen. Voordat we verder gaan met de papieren, wordt het inkomen van het familielid getest om er zeker van te zijn dat het voldoende is. In de eerste periode is het kind alleen verantwoordelijk voor de maandelijkse aflossing van de hypotheek, totdat het inkomen voldoende is gestegen om het volledige bedrag te dragen en de hypotheek aan te passen.

Studieschuld? Raak niet in paniek

Heb jij er ook mee te maken? Voor veel starters in Nederland de studieschuld is een ander belangrijk aspect bij het kopen van een huis. De aanwezigheid van een studieschuld verlaagt het bedrag dat je mag lenen. Op deze manier wordt het oorspronkelijke geleende bedrag van DUO ongeveer twee keer in mindering gebracht op het bedrag dat je kan lenen. Belangrijk om te weten is dat als je voor 1 september 2015 bent begonnen met studeren, 0.65% van je studieschuld meegeteld wordt als extra financieringslast. Het goede nieuws is dat dit percentage per 1 september 2015 is verlaagd naar 0,35%. Bovendien is het een opluchting om te weten dat de studieschuld minder weegt dan andere schulden, ook al vermindert dit het bedrag dat je kan lenen. Sterker nog, in vergelijking met persoonlijke leningen, doorlopend krediet of kredietkaartlimietleningen, staat de studieschuld niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Andere details die de studielening voor starters niet zo eng maken, is het feit dat je maar liefst 35 jaar de tijd hebt om je studieschuld af te betalen. Daarnaast, het afronden van een hogere opleiding meestal betekent dat je ook een grotere kans hebt op een fatsoenlijke baan en geen probleem hebt om de schuld terug te betalen. Heb je financieel gezien een lastige periode? Dan kun je het terugbetalen van de studieschuld voor maximaal vijf jaar stopzetten.

Must do’s voordat je gaat bezichtigen

Zorg dat, om die beste kandidaat te worden waar we eerder al over schreven, je financiële situatie helemaal duidelijk is. Dus ga als voorbereiding eerst naar de hypotheekadviseur. Wil je een afspraak met onze adviseur (bij jou thuis)? Klik dan hier!
En wil je je kansen verder vergroten? Neem dan een RE/MAX aankoopmakelaar mee. Wij helpen je het beste bod te formuleren zonder voorbij te gaan aan jouw grenzen. En tegelijkertijd zorgen we dat je géén kat in de zak koopt. Wil je een gratis eerste afspraak met één van onze aankoopmakelaars? Klik dan hier!

Wil je dat we je bellen?
Zelf bellen mag ook op 010-4535920!  ENGLISH

  Tips for first time buyers

  Do you want to finally buy your first home yet are anxious about making an expensive mistake?
  Although the current housing market in the Netherlands is making it hard for new entrants (especially in a big city such as Rotterdam), here are some tips and crucial information to know if you are planning to buy your first house. Because the current housing market has few offers, despite the high demand, a good preparation is important if you are in a hurry of getting your own place.

  Make a wish list (but do not be too generous)

  The process of buying a house starts with first finding the perfect match for you. To do that, you need to prepare a wish list with must haves in your next home, or things you could live without. Be prepared to distinguish what is necessary and what is desirable for you in your next house. This also means establishing some boundaries for yourself. Are you looking for an older or a newer house? How many bedrooms does it need to have? Is a garden necessary or only a balcony will do just fine? Lastly, can you afford this wish list or is it time to adjust it to your budget?

  Make sure you are the best candidate

  Bringing enough money of your own into the buying process will definitely make it easier for yourself. Although you can finance up to 100% the value of your home with a mortgage, the eventual brokerage and buyer costs must be paid by you. A selling agent will always make sure to have the best (most secure) deal for his client. A buyer with partial financing therefore has more chances than one with a full financing help. If you are thinking of bidding higher – which is often needed in the current housing market – keep in mind to bring as much of your own money as possible. Also, always make this as clear as possible to the selling agent to make the assessment as unambiguous as possible.
  Furthermore…more own money means less financing needed and thus less monthly spending. In fact, you could even end up in a lower risk class, which means you pay an even lower interest rate, which leaves you more money for other (fun) things.

  Transfer tax exemption for new entrants 0%

  If you happen to be between 18 and 35 years old, there is a one-time off transfer tax exemption that you can make use of. You must then buy the house for your own occupation, otherwise the transfer tax is 8%. With this new exemption, the government is trying to give new entrants more chances at buying a house. Whether this plan had worked or not, time will tell. Are you 35 years old or older? Then the transfer tax remains at 2% if you are buying your own house.

  Know your options

  However, there are 2 other options to consider when you’re short of savings. Those are (1) financing through a start-up scheme at the municipality – possible in Rotterdam since 2021 – and (2) through the help of your family. The first one concerns a starter loan on top of the bank’s maximum mortgage and it allows you to not pay any interest rate for the first 3 years. Check with your own municipality for the possibilities of the loan. The second option is to ask your family for help. Although not possible in every family, sometimes wealthy parents or grandparents can help you buy your first home with either a donation or a generation mortgage.
  The donation option is possible without tax in this case, and allows up to 105.302 tax-free donation. The conditions applied to the donation option are:
  – Donation recipient must be between 18 and 40 years of age
  – It is a one-off gift exemption
  – If taken in 2021 it must be used until 2023 latest
  And it can be used to purchase, improve or maintain an owner-occupied home, the repayment of the mortgage for the purchase or renovation of a home, the repayment of a residual debt of a house old or the buying off of rights of leasehold, building or confinement.
  The second option of generation mortgage is another way for parents to help their children who cannot (yet) afford a house. With a generation mortgage, the parents or the grandparents need to sign for the part of the mortgage that their child cannot afford independently. Before proceeding with the papers, the income of the familiars is tested to ensure it is sufficient. In the first period, the child is only responsible for the monthly payment of the mortgage, until their income has increased enough to bear the amount and adjust the mortgage.

  Student dept? Do not panic

  Unfortunate but true for many of the starters in the Netherlands, the student debt is another important aspect when buying a house. The presence of a student debt lowers the amount you are allowed to borrow. In this way, the original loan amount from DUO will be deducted approximately twice from the amount you can borrow. Important things to know that if you started studying before 1st of September 2015, 0.65% of your student debt will be counted as an additional financing burden. Good news is that from 1st of September 2015 this percentage has been lowered to 0.35%. Furthermore, it is relieving to know that the student debt weights less than other debts even if it reduces the amount you can borrow. In fact, compared to personal loans, revolving credit or credit card limit loans, the student loan is not registered with the Bureau Krediet Registratie (BKR). Other details that make the student loan not so scary for first time buyers, is the fact that you have as much as 35 years to pay off your student debt. Although completing a higher education usually means you also have a higher chance of getting a decent job and having no problem to repay the debt, you can also opt for the a maximum of 5 ‘wild years’ to stop paying your debt if it is financially inconvenient.

  Must do’s before viewing

  First, like we have specified before, make sure that your financial situation is clear. Thus, be prepared and discuss things with your mortgage advisor. Would you want to plan a meeting with our advisor? Click here!
  Do you want to higher your chance of getting the house? Contact one of our RE/MAX agents to help you come up with the best bid that will not overcome your financial boundaries. We can also have short free meeting to get to know each other without any obligations. Click here!